Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – Biblioteka Narodowa ogłasza nabór wniosków

Do 14.12.2021
Termin składania wniosków: 14 grudnia 2021 roku do godz. 16.00.
Biblioteka Narodowa ogłasza nabór wniosków dla Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.

Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa. Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe.

Szczegóły naboru

Kto może ubiegać się o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek (ZSZZB)?

 • Duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju – formularz wniosku

Wszystkie biblioteki publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego – formularz wniosku.

Wniosek należy złożyć w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami. Załącznikami do wniosków są:

 • Klauzula informacyjna (PDF, DOCX), podpisana łącznie przez wszystkie osoby reprezentujące wnioskodawcę oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie wniosku, jeśli jest inna niż osoba reprezentująca wnioskodawcę.
 • Kopia aktualnego statutu wnioskodawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury (jeżeli dotyczy).
 • Oświadczenie o przynależności do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (dotyczy dużych bibliotek innych niż publiczne, zaliczonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB).
 • Aktualny pełny odpis z rejestru instytucji kultury zgodnie z § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012 poz. 189) (jeżeli dotyczy).
 • Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy (odpis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwo).

Wypełniony wniosek o przyłączenie do ZSZZB wnioskodawcy składają w formie elektronicznej (forma rekomendowana) lub w formie papierowej (forma nierekomendowana), przy czym:

 • wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego przesyłają wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym na adres skrzynki podawczej Biblioteki Narodowej za pośrednictwem ePUAP (forma rekomendowana). Wniosek w formie elektronicznej należy przesłać na adres skrzynki ePUAP Biblioteki Narodowej: /BibliotekaNarodowa/SkrytkaESP;
 • wnioskodawcy, którzy nie używają kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz profilu zaufanego składają wniosek w formie papierowej (forma nierekomendowana). Jeśli konieczna wskazane jest przesłanie przez kuriera lub osobiste złożenie w kancelarii BN). Wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi pieczęciami, podpisami oraz załącznikami wnioskodawcy dostarczają w jednym egzemplarzu najpóźniej do dnia zakończenia naboru do Kancelarii Biblioteki Narodowej w godz. 8.00-16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, osobiście lub poprzez operatora pocztowego lub firmę kurierską, na poniższy adres:
  Biblioteka Narodowa
  al. Niepodległości 213
  02-086 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie: wniosek Priorytet 1, K.I. 1.2.

Termin na złożenie wniosku o przyłączenie do ZSZZB uważa się za zachowany, jeżeli po jego rozpoczęciu, a przed jego upływem, wniosek o przyłączenie do ZSZZB:

1. w formie elektronicznej został przesłany na adres skrzynki podawczej Biblioteki Narodowej za pośrednictwem ePUAP, co zostało potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia generowanym przez ePUAP;

2. w formie papierowej został dostarczony do Kancelarii Biblioteki Narodowej, co zostało potwierdzone datą stempla Kancelarii Biblioteki Narodowej.

Wnioski przesłane lub złożone po upływie terminu naboru nie będą rozpatrywane (zgodnie z § 4 ust.8 Regulaminu).

Kontakt

Zespół zadaniowy do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.
e-mail: omnis2@bn.org.pl
te. (22) 608 24 23

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).