Operatorzy

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa jest jednym z czterech operatorów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. W jego ramach realizuje Priorytet 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych mający na celu zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz rozwój ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Dzięki dofinansowaniom na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych biblioteki zwiększą swoją atrakcyjność i zaoferują czytelnikom nowe książki w formie tradycyjnej, jak i zdalnej poprzez zapewnienie usługi dostępu do platform z e-bookami i audiobookami.

 

Ponadto, Biblioteka Narodowa mając na uwadze zapisy ustawy o bibliotekach dotyczące ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, tj. prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej umożlwiającej korzystanie z materiałów bibliotecznych i innych źródeł informacji, wdroży w ponad 140 bibliotekach zintegrowany system zarządzający zasobami bibliotek. Poprzez połączone katalogi użytkownicy będą mogli w łatwy i szybki sposób sprawdzać oraz uzyskiwać informacje o zasobach polskich książnic.

Instytut Książki

Działania Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 koncentrują się Priorytecie 2 „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, a więc na wzmocnieniu potencjału bibliotek publicznych przez inwestycje w ich infrastrukturę. Z perspektywy gmin wiejskich, a także mniejszych ośrodków i średniej wielkości miast, gdzie dostęp do wysokiej jakości usług bibliotecznych bywa wciąż ograniczony, maksymalizacja potencjału bibliotek w życiu lokalnych społeczności to szczególnie ważne zadanie. Priorytet służy:

  • dostosowaniu infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów,
  • zwiększeniu atrakcyjności świadczonych usług (szczególnie przez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie),
  • stworzeniu w bibliotekach odpowiednich warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców.

O dofinansowanie (od 500 000,00 zł do 2 250 000,00 zł) mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury, a także gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne. Środki można przeznaczyć na budowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację biblioteki, wraz z jej wyposażeniem. Dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa 2.0 biblioteki publiczne, zarówno w mniejszych miejscowościach, jak w i miastach do 100 tys. mieszkańców, będą miały szansę wzmocnić swój potencjał, umocnić się w roli miejsc przyjaznych odbiorcom i nowoczesnych centrów życia kulturalnego lokalnych społeczności.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za koordynację działań służących kształtowaniu nawyku czytania u dzieci i młodzieży. Wsparciem w ramach Priorytetu 3 programu zostały objęte placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach), szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz biblioteki pedagogiczne. Otrzymane środki placówki wychowania przedszkolnego mogą przeznaczyć na zakup książek dla dzieci i prowadzenie działań promujących czytelnictwo. W odniesieniu do szkół i bibliotek pedagogicznych wsparcie może być przeznaczone na zakup książek oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (w tym zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza) oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

 

Oferta bibliotek pedagogicznych zostanie wzbogacona o pozycje metodyczne, które pomogą w znalezieniu nowych sposobów na zachęcenie dzieci do zapoznawania się z lekturami szkolnymi.

 

Działania Ministerstwa Edukacji i Nauki służą wyrównywaniu szans poprzez zapewnienie najmłodszym czytelnikom dostępu do książek. Szczególny nacisk w tej edycji programu został położony zwłaszcza na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe (zarówno publiczne jak i niepubliczne), a także biblioteki pedagogiczne, oddziały przedszkolne w szkołach oraz przedszkola specjalne i integracyjne. Wysokość wsparcia finansowego jest zależna od liczby dzieci uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego/uczniów w danej szkole.

Narodowe Centrum Kultury

Narodowe Centrum Kultury jest jednym z głównych koordynatorów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W ramach kierunku interwencji BLISKO ogłaszane są nabory wniosków na zadania związane z realizacją dwuletnich projektów, wzmacniających kulturotwórczą funkcję bibliotek i aktywizujących społeczność lokalną. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, biblioteki będą mogły:

  • inicjować projekty kulturalne (warsztaty, spotkania autorskie, koncerty),
  • nawiązywać współpracę z mieszkańcami,
  • włączać nowe środowiska w działalność bibliotek oraz organizować szkolenia, które podniosą kompetencje pracowników.

O dofinansowanie mogą ubiegać się biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury oraz biblioteki publiczne wchodzące w skład innych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest samorząd lokalny i które są zlokalizowane w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich (w tym w miastach na prawach powiatu) do 100 tys. mieszkańców. Wymiana doświadczeń między beneficjentami pozwoli natomiast na ukazanie bibliotek z całej Polski jako miejsc jednoczących lokalne społeczności.

Narodowe Centrum Kultury realizuje także ogólnopolską kampanię społeczno-informacyjną, której głównym celem jest długotrwała zmiana nawyków czytelniczych, a także pokazanie czytelnictwa jako obszaru, który wzmacnia kompetencje i poszerza horyzonty.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).