O Programie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Ze względu na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Działania w ramach bieżącej edycji kontynuują sprawdzone metody popularyzacji czytania (takie jak zakup nowości książkowych, czy poprawa infrastruktury bibliotecznej), jak i odpowiadają na współczesne przemiany sposobów uczestnictwa jednostki w kulturze. Główny cel programu – rozwój czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie roli bibliotek publicznych – współtworzą cztery cele szczegółowe, z których każdy posiada odrębny priorytet. Są one nakierowane na wyrównywanie szans poprzez podniesienie kompetencji czytelniczych w społeczeństwie.

Priorytet 1

Za Priorytet 1 – poprawę oferty bibliotek publicznych – odpowiada Biblioteka Narodowa. Dzięki umożliwieniu zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych oferta bibliotek publicznych zostanie wzbogacana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami czytelników, którzy, za sprawą usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków, audiobooków i synchrobooków, będą mogli skorzystać z niej o każdej porze dnia. Biblioteka Narodowa odpowiada również za budowę ogólnokrajowej sieci bibliotek. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek, który połączy katalogi ponad 140 bibliotek, ułatwi dostęp do informacji o zbiorach polskich bibliotek użytkownikom z całego kraju.

Priorytet 2

Za Priorytet 2 – inwestycje w infrastrukturę bibliotek – odpowiada Instytut Książki. Szczególnie w gminach wiejskich oraz mniejszych miastach, instytucje kultury potrzebują wsparcia w stworzeniu mieszkańcom warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych. Dzięki inwestycjom obiekty te staną się bardziej kompatybilne z potrzebami seniorów, osób z dysfunkcjami, a także rodzin z małymi dziećmi. Na wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych wpłyną dofinansowania na zadania takie jak nowa aranżacja przestrzeni, modernizacja budynków, czy zakup wyposażenia.

Priorytet 3

Za Priorytet 3, czyli zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym oraz determinuje sposób radzenia sobie ze zmianami na rynku pracy. Wzmocnienie czytelnictwa wśród najmłodszych jest więc inwestycją w ich kompetencje społeczne. W ramach Priorytetu 3, szkoły będą mogły starać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych lub wyposażenia bibliotek.

Priorytet 4

Priorytet 4 realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury i obejmuje rozwijanie funkcjonalności bibliotek jako instytucji działających na rzecz integracji społecznej. Biblioteki są nie tylko miejscami gromadzenia książek, lecz także centrami spotkań lokalnych społeczności. W bibliotekach mieszkańcy mogą podejmować nowe aktywności, spędzać czas wolny, czy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Narodowe Centrum Kultury koordynuje konkurs dotacyjny pt. BLISKO - Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, wspierający wielofunkcyjność bibliotek. W ramach BLISKO dofinansowywane są zadania mające na celu podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, nawiązywanie lokalnych partnerstw i aktywizację społeczności. Narodowe Centrum Kultury odpowiada również za kampanię promocyjno-informacyjną, której celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek i popularyzacja zalet czytelnictwa.

Zapraszamy do obserwowania naszych mediów społecznościowych:

Źródło finansowania

Źródło finansowania

Program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wynosi 1,1 mld zł, w tym 635 mln zł z budżetu państwa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem wieloletnim uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Cel główny: wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz rozwój bibliotek do 2025 r.

Cele szczegółowe:

  • Cel szczegółowy 1: Wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.
  • Cel szczegółowy 2: Poprawa atrakcyjności bibliotek publicznych, poprzez inwestycje w ich infrastrukturę.
  • Cel szczegółowy 3: Wzmocnienie potencjału przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez wzrost atrakcyjności ich zbiorów.
  • Cel szczegółowy 4: Rozwijanie funkcjonalności bibliotek publicznych, jako instytucji działających na rzecz włączenia społecznego oraz promocja NPRCz 2.0.

Zapisz się na newsletter

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 w celu subskrypcji newslettera NPRCz 2.0.

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).